بایگانی‌ها مدیریت کیفیت | مدیریت ساخت

۰۱/۰۴/۱۳۹۵

هزینه یابی پروژه بر مبنای کیفیت(امیرحسین ستوده بیدختی ارشد مدیریت ساخت)

هزینه یابی کیفیت روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که به لحاظ مفهومی به دنبال سنجش و ایجاد تعادل […]