بایگانی‌ها مدیریت یکپارچه آب و فاضلاب شهری | مدیریت ساخت

۱۹/۱۰/۱۳۹۵

چالشهای مدیریت یکپارچه آب و فاضلاب شهری: نمونه موردی رومانی(امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

آلودگی آب یک مشکل بزرگ جهانی است که به ارزیابی مداوم و تجدیدنظر در سیاست منابع آبی در همه سطوح […]