بایگانی‌ها مسئولیت مهندسی | مدیریت ساخت

۲۵/۱۰/۱۳۹۴

آسیب شنسی ابعاد مسئولیت مهندسی و اجرای ساختمان(مجتبی اصغرپور گوهری-کارشناسی ارشد عمران-مدیریت ساخت)

باتاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشوروتصویب قانون نظام مهندسی تدوین مقررات ملی ساختمان و ارایه خدمات فنی مهندسی درچارچوب آ«ها […]