بایگانی‌ها مسجد | مدیریت ساخت

۰۴/۰۸/۱۳۹۳

معماری مسجد وکیل شیراز (مرضیه زارع- ارشد مدیریت پروژه و ساخت)

 مسجد نیایشگاه و محل گردهمایی مسلمانان است وقدمتی به اندازه خود اسلام دارد.مسجد وکیل شیرازبنایی است بر پا شده بر […]