بایگانی‌ها معماری سنتی ایران | مدیریت ساخت

۰۸/۱۰/۱۳۹۴

معماری سنتی ایران ( علی قادری نیکو-مهندسی عمران-عمران )

قوس نیم دایره که گاهی به غلط به آن قوس دایره نیز گفته می شود، هم به عنوان قوس تزئینی […]