بایگانی‌ها مهارتهای ارتباطی | مدیریت ساخت

۰۲/۱۰/۱۳۹۵

مهارتهای ارتباطی (نقشه راه یادگیری) (امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

در میان مجموعه مهارتهای زندگی، شاید بتوان گفت مهارتهای ارتباطی بیش از سایر مهارتها مورد توجه قرار گرفته و هر […]