بایگانی‌ها مهندسی تخریب | مدیریت ساخت

۱۱/۱۰/۱۳۹۴

مهندسی تخریب (معصومه قاسمی-مهندسی عمران-عمران)

می توان یک دیوار سنگی را با یک پتک تخریب کرد و یا یک ساختمان ۴-۵ طبقه را با ماشین […]
۰۱/۱۰/۱۳۹۳

مهندسی تخریب(شیرین ترابی-ارشدعمران-مدیریت ساخت)

چگونه یک ساختمان راتخریب میکنند؟شمامیتوانیدیک دیوارسنگی رابایک پتک تخریب کنید،ویامثلابرای ساختمان ۴-۵ طبقه میتوانیدازماشین آلات ساختمانی وتوپ فولادی تخرب کننده […]