بایگانی‌ها مهندسی مدیریت پروژه | مدیریت ساخت

۱۱/۰۴/۱۳۹۵

مدیریت پروژه و ساخت چیست؟(مجید فرجی_ مهندسی عمران_ عمران)

مهندسی مدیریت پروژه تلفیق علم،هنر و فن است و به منظور آموزش برای انجام فعالیتهای آماده سازی،نظارت و اجرای پروژه […]