بایگانی‌ها موفقيت مديريت پروژه | مدیریت ساخت

۲۴/۰۹/۱۳۹۵

توسعه صنعتی کشور ها و موفقیت پروژه

دانش بر پایه روابط علت و معلولی استوار است ومدیریت دانش پایه نیازمند آگاهی از متغیرهای مستقل به عنوان علل در مقابل معلول می باشد. متغیرهای […]
۲۴/۰۹/۱۳۹۵

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوژه

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوژه دارای ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ (۲۰۰۱،Kezsbom &Edward ). ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ و ﻫﻢ ﺷﻜﺴﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ واﺑﺴﺘﻪ […]
۰۲/۰۵/۱۳۹۵

۷ قانون برای تضمین شکست پروژه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

۷ قانون برای تضمین شکست پروژهرعایت قوانین زیر، شکست کامل پروژه شما را تضمین می کند؛ می توانید با مسئولیت خود، آنها را امتحان کنید!فقط تحویل […]
۱۷/۰۳/۱۳۹۵

۴ نشانه که پروژه با مشکل مواجه میشود (علیرضا اسحاقی-مهندسی عمران-عمران)

به صورت تجربی نشانه هایی وجود دارد که پروژه ی شما دارد راه اشتباهی را می رود در این مقاله برای شما نشانه هایی آورده شده […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مروری بر نقش فرهنگ در موفقیت پروژه های صدور خدمات فنی و مهندسی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشدمدیریت ساخت)

شناخت و مدیریت سایر فرهنگ ها در روند جهانی شدن یک ضرورت است. فرهنگ به عنوان یکی از مسایل موثر بر مدیریت پروژه های بین المللی […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ارایه مدل مفهومی عوامل کلیدی موفقیت پروگرام(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ادبیات مدیریت پروژه به طور گسترده، عواملی که عملکرد و موفقیت پروژه را تحت تاثیر قرار می دهند را مورد خطاب قرار داده است. با وجود […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ارائه روش مبتنی بر آنتالوژی جهت شناسایی عناصر کلیدی در اجرای پروژه های آینده نگاری(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

استخراج عناصر کلیدی برای دستیابی به موفقیت پروژه های آینده نگاری امری ضروری است که باعث شناسایی عناصر مهم و روابط مطرح در موضوع آینده نگاری […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در اجرای پروژه های باز مهندسی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان،ساخت وساز ناب و تحویل یکپارچه پروژه جهت موفقیت پروژه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺑﻬﺮهوری و ﮐﺎرآﻣﺪی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.ارزشاﻓﺰوده ﮐﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻔﯿﺪ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی ارتباط میان سبک رهبری مدیر پروژه، کار گروهی و موفقیت پروژه با رویکرد سیستم دینامیکی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مطالعه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور با تاکید بر نقش کلیدی مدیران میانی (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

امروزه مدیریت دانش به عنوان یک نیاز راهبردی برای سازمان ها مطرح است به طوری که همواره یکی از معضلات اساسی سازمان ها، نداشتن اطلاعات کافی […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه های مدیریت دانش در سازمان ها(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

امروزه دانش به عنوان «منبعی» ارزشمند و راهبردی و نیز یک «دارایی» مطرح است و مهمترین متغیر رشد همه جانبه سازمان ها و بنگاه های اقتصادی […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ارتباط بین شایستگی های بازاریابی سازمان با موفقیت مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫـﺎی ﺑﺎزارﯾـﺎﺑﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﻋﻤﺮاﻧـﯽ اﺳـﺖ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ ۷۵ ﺷـﺮﮐﺖ ﻓﻌـﺎل در […]