بایگانی‌ها نقشه کشی | مدیریت ساخت

۰۹/۰۸/۱۳۹۴

تاریخچه نقشه کشی(محمد کیانی_عمران_نقشه برداری)

اززمانی که انسان اولیه شروع به ساختن سرپناه خودنمود،معماری نیزآغازشد.درحدود۴۵۰۰سال قبل،نقشه ای برروی خشت خام بدست آمده است،ک نشانگراولین فعالیت […]