بایگانی‌ها نیلینگ و انکراژ | مدیریت ساخت

۲۶/۰۳/۱۳۹۴

نیلینگ و انکراژ (فاطمه پیرحیاتی- مهندسی معماری – معماری)

خلاصه مطلب : نیلینگ یکی از روشهای پایدارسازی ترانشه ها است که عملکرد آن بر اساس مسلح سازی توده خاک […]