بایگانی‌ها هوش سازمانی | مدیریت ساخت

۱۶/۰۳/۱۳۹۵

تبیین ارتباط هوش سازمانی با چابکی سازمانی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

پژوهش حاضر با هدف سنجش هوش سازمانی و بررسی رابطه آن با چابکی سازمانی در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

تاثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان(امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺘﻮن ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ. در ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺪرت ذﻫﻦ، ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺑﺎزو ﺑﺮﺗﺮی […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

مقایسه تحلیلی هوش سازمانی در آموزش عالی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

رشد اقتصادی نوین حاصل گسترش علم و دانش و استفاده نظام مند و نهادمند از دانش است که عمدتا حاصل […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

هوش سازمانی ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکت های دانش محور(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

شرکت های دانش محور با تغییرات و تحولات نوظهوری در محیط های اقتصادی، اجتماعی، فناوری، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. […]