بایگانی‌ها هوش عاطفی | مدیریت ساخت

۱۶/۰۳/۱۳۹۵

رابطه بین هوش عاطفی، هوش معنوی و تاب آوری(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺧﺖ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﻫﻮش ﻣﻌﻨـﻮی و ﺗـﺎب آوری اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ . ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

هوش عاطفی و رهبری سازمانی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

هوش عاطفی، عاملی برای تمایز مدیران عالی و میانی است. پایه و اساس هوش عاطفی، خودآگاهی است. هوش عاطفی مجموعه […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

یکی از نظریه های نوین در زمینه رهبری سازمانی، رهبری تحول آفرین است. رهبران تحول آفرین اثربخشی را به کارایی […]
۱۶/۰۳/۱۳۹۵

پژوهشی درباره رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی(امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

اخیرا هوش عاطفی به عنوان یک توانایی مهم مدیران مطرح شده است،‌ زیرا روحیه رهبر و رفتار عاطفی او در […]