بایگانی‌ها هوش فرهنگی | مدیریت ساخت

۱۱/۱۰/۱۳۹۴

هوش فرهنگی؛ شایستگی جدید مدیران (ملیکا رحمتی – مهندسی عمران – کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت )

در سال های اخیر با مطالعاتی که بر روی فرهنگ و سازگاری انسان ها با مبانی فرهنگی انجام گردیده است، […]