تصاویر دفاع از پایان نامه لاله فغانی

۲۳/۰۸/۱۳۹۶

تصاویر دفاع از پایان نامه لاله فغانی

۲۲/۰۸/۱۳۹۶

تصاویر دفاع از پایان نامه آزاده اسعدی

۲۲/۰۸/۱۳۹۶

تصاویر دفاع از پایان نامه مهدی حسین زاده بحرینی

۱۹/۰۸/۱۳۹۶

کتاب و مقاله

۲۵/۰۳/۱۳۹۶

بررسی علل عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی در پروژههای عمرانی ایران

امروزه وسعت یافتن طرحها و پروژه ها که درگرو مدد گرفتن از نیروی انسانی است که مسیله ایمنی کارکنان را […]
۱۵/۰۲/۱۳۹۶

عوامل موفقیت در گذر زمان در ساخت پروژه های درمانی

مطالعه بروی عوامل موفقیت پروژه های ساخت اولین بار در سال ۱۹۸۲ توسط Rockartانجام شد. وی معتقد بود کلید موفقیت […]
۳۱/۰۱/۱۳۹۶

تصاویر دفاع از پایان نامه صادق اردستانی

۳۱/۰۱/۱۳۹۶

تصاویر دفاع از پایان نامه منیر سادات هاشمی

۳۱/۰۱/۱۳۹۶

تصاویر دفاع از پایان نامه اسماء زارع پور

۲۹/۱۱/۱۳۹۵

تصاویر دفاع ازپایان نامه سپیده معتمد پویا

۲۹/۱۱/۱۳۹۵

تصاویر دفاع از پایان نامه احمد مینوئیان

۲۹/۱۱/۱۳۹۵

تصاویر دفاع از پایان نامه عاطفه معصومی مقدم

۱۹/۱۱/۱۳۹۵

آموزش نگارش پایان نامه در word از ابتدا تا انتها

مطالب مشابه: خلاصه پایان نامه شناسایی فاکتورهای مهم طراحی نقشه تجهیز کارگاه در پروژه های راهسازی خلاصه پایان نامه بررسی […]
۱۷/۱۰/۱۳۹۵

دومین دوره مسابقه سراسری حرف حساب پایان نامه

شورای دبیران انجمن‌های علمی- دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس، درصدد است ابعاد کاربردی پژوهش‏‌های انجام شده (یا در حال انجام) را […]
۱۷/۱۰/۱۳۹۵

مسابقات دانشجویی

۱۷/۱۰/۱۳۹۵

فعالیت های علمی و تحقیقاتی

۱۱/۱۰/۱۳۹۵

افتخارات

۱۰/۱۰/۱۳۹۵

ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ

ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻃﻮل۳۰  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻂ روﻛﺎرت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ […]
۱۰/۱۰/۱۳۹۵

خلاصه پایان نامه بررسی و چگونگی حضور زنان در صنعت ساخت ایران

پروژه های عمرانی یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور محسوب میشوند.یکی از عوامل موفقیت پروژه های عمرانی بهره […]
۰۹/۱۰/۱۳۹۵

خلاصه پایان نامه شناسایی فاکتورهای مهم طراحی نقشه تجهیز کارگاه در پروژه های راهسازی

امروزه شرکت های عمرانی بر این موضوع واقف هستند که برای ادامه حیات در فضای رقابتی کنونی می بایست مزیت […]