بایگانی‌ها پایان نامه | مدیریت ساخت

۲۵/۰۳/۱۳۹۶

بررسی علل عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی در پروژههای عمرانی ایران

امروزه وسعت یافتن طرحها و پروژه ها که درگرو مدد گرفتن از نیروی انسانی است که مسیله ایمنی کارکنان را امری ضروری برای توسعه پروژه های […]
۱۵/۰۲/۱۳۹۶

عوامل موفقیت در گذر زمان در ساخت پروژه های درمانی

مطالعه بروی عوامل موفقیت پروژه های ساخت اولین بار در سال ۱۹۸۲ توسط Rockartانجام شد. وی معتقد بود کلید موفقیت تمرکز بر منابع محدودتر مانند زمان […]
۳۱/۰۱/۱۳۹۶

تصاویر دفاع از پایان نامه صادق اردستانی

۳۱/۰۱/۱۳۹۶

تصاویر دفاع از پایان نامه منیر سادات هاشمی

۳۱/۰۱/۱۳۹۶

تصاویر دفاع از پایان نامه اسماء زارع پور

۲۹/۱۱/۱۳۹۵

تصاویر دفاع ازپایان نامه سپیده معتمد پویا

۲۹/۱۱/۱۳۹۵

تصاویر دفاع از پایان نامه احمد مینوئیان

۲۹/۱۱/۱۳۹۵

تصاویر دفاع از پایان نامه عاطفه معصومی مقدم

۱۹/۱۱/۱۳۹۵

آموزش نگارش پایان نامه در word از ابتدا تا انتها

مطالب مشابه: خلاصه پایان نامه شناسایی فاکتورهای مهم طراحی نقشه تجهیز کارگاه در پروژه های راهسازی خلاصه پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک تصمیم […]
۱۷/۱۰/۱۳۹۵

دومین دوره مسابقه سراسری حرف حساب پایان نامه

شورای دبیران انجمن‌های علمی- دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس، درصدد است ابعاد کاربردی پژوهش‏‌های انجام شده (یا در حال انجام) را با هدف تقویت شَم رویاپردازانه و […]
۱۷/۱۰/۱۳۹۵

مسابقات دانشجویی

۱۷/۱۰/۱۳۹۵

فعالیت های علمی و تحقیقاتی

۱۱/۱۰/۱۳۹۵

افتخارات

۱۰/۱۰/۱۳۹۵

ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ

ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻃﻮل۳۰  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻂ روﻛﺎرت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ روﻛﺎرت اﻳﻦ اﻳﺪه را از داﻧﻴﻞ […]
۱۰/۱۰/۱۳۹۵

خلاصه پایان نامه بررسی و چگونگی حضور زنان در صنعت ساخت ایران

پروژه های عمرانی یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور محسوب میشوند.یکی از عوامل موفقیت پروژه های عمرانی بهره گیری از منابع انسانی ماهر و […]
۰۹/۱۰/۱۳۹۵

خلاصه پایان نامه شناسایی فاکتورهای مهم طراحی نقشه تجهیز کارگاه در پروژه های راهسازی

امروزه شرکت های عمرانی بر این موضوع واقف هستند که برای ادامه حیات در فضای رقابتی کنونی می بایست مزیت های رقابتی خود را ارتقا بخشند. […]
۰۹/۱۰/۱۳۹۵

خلاصه پایان نامه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻣﺎری ﻧﻘﺶ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان

اﻣﺮوزه زﻧﺎن ﺑﺎوﺟﻮد داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ، آﻣﻮزش و ﺗﺠﺎرب ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ، ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﯽ […]
۲۲/۰۹/۱۳۹۵

ارائه ی قبل از دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

۲۲/۰۹/۱۳۹۵

جلسه دفاع از پایان نامه امیر فاتحی

۲۸/۰۸/۱۳۹۵

دفاع از پایان نامه گروه تحقیقاتی دکتر اثنی عشری

مطالب مشابه: دفاع از پایان نامه گروه تحقیقاتی دکتر اثنی عشری حضور درخشان گروه پژوهشی دکتر احسان اثنی عشری در CITC-9 دبی حضور گروه پژوهشی دکتر […]