بایگانی‌ها پایدارسازی دیواره گود | مدیریت ساخت

۰۶/۱۰/۱۳۹۴

ارزیابی تاثیر طول و زاویه نصب میخها در پایدارسازی دیواره گود ( الهام احمدزاده – ارشد مدیریت ساخت )

امروزه به دلیل محدودیت ابعاد زمینهای شهری ، خاکبرداری زمین به صورت جداره های قائم امری اجتناب ناپذیر است.یکی از […]