بایگانی‌ها پایگاهای اطلاعاتی و جستجو | مدیریت ساخت

۲۲/۰۱/۱۳۹۶

سخنرانی علمی آشنایی با پایگاهای اطلاعاتی و جستجو در منابع

سخرانی علمی آشنایی با پایگاهای اطلاعاتی و جستجو در منابع در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ توسط دانشگاه خوارزمی در شهر تهران استان تهران برگزار می شود. […]