بایگانی‌ها پروژه | مدیریت ساخت

۰۱/۱۰/۱۳۹۵

۵ سند اصلی مورد نیاز تمامی پروژه ها(امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

سند اصلی مورد نیاز تمامی پروژه هاسند “اجاره” یا “درخواست خدمات”: تمامی پروژه ها به سندی نیاز دارند که کار […]
۱۰/۰۵/۱۳۹۵

پروژه های متعادل کننده ی جامعه و محیط؛ یک پروژه، برنامه و رویکرد پورت فولیو(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

چکیده: مسائلی مانند تغییرات شرایط آب و هوایی جهانی، فقر و نابرابری، و استفاده نادرست از منابع، محرک سازمانها برای […]
۱۷/۰۳/۱۳۹۵

۴ نشانه که پروژه با مشکل مواجه میشود (علیرضا اسحاقی-مهندسی عمران-عمران)

به صورت تجربی نشانه هایی وجود دارد که پروژه ی شما دارد راه اشتباهی را می رود در این مقاله […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

نوع شناسی فرآیندهای انتقال تکنولوژی درونی در سطح پروژه ها(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در دنیای پرتلاطم امروزی بدنبال تغییر و تحولات زیاد تکنولوژیکی، کسب و بهره برداری اثربخش تکنولوژی از یک منبع خارجی […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ارائه یک مدل ترکیبی با استفاده از تحلیل سلسله مراتب فازی و PROMETHEE برای اولویت بندی پروژه ها(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮای رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. اﻣﺮوزه ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﭘﺮوژهﻫﺎ، […]
۲۸/۰۷/۱۳۹۳

ملاحظات قراردادی پروژه ها (امیرحسین ستوده-ارشد مدیریت ساخت)

نظام های مختلفی جهت اجرای پروژه ها در کشور وجود دارد که شامل پیمان امانی، روش سنتی سه عاملی (Design– […]