بایگانی‌ها پوشش بتنی،تونل مدفون | مدیریت ساخت

۰۱/۱۰/۱۳۹۳

روش اجرای پوشش بتنی تونل های مدفون (مهناز حمزه لویی-کارشناسی ارشد مدیریت پروژه)

تونل های مدفون به علت قرارگیری در اعماق زمین و غیر قابل پیش بینی بودن رفتار خاک و تامین پایداری […]