بایگانی‌ها پيمان هاي فاقد تعديل | مدیریت ساخت

۳۱/۰۲/۱۳۹۶

نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (هومن دیانتی – مهندسی عمران – مهندسی ومدیریت ساخت – دانشگاه آزاداسلامی واحد الکترونیکی)

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور(موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۳۳۹/ت ۳۳۴۹۷ ه، مورخ ۲۰/۴/۸۵ هیات محترم وزیران)، […]