بایگانی‌ها چرخه PDCA | مدیریت ساخت

۱۰/۰۴/۱۳۹۵

چرخه PDCA (احسان سبزه ای -مهندسی عمران-عمران )

چرخه دمینگ شامل چهار مرحله برنامه ریزی – اجرا – کنترل و بررسی – اقدام میباشد توسط دکتر دمینگ مطرح […]