بایگانی‌ها ژئوسل | مدیریت ساخت

۱۵/۰۷/۱۳۹۵

ژئوسل(علیرضا عرب نیا-ارشد مدیریت ساخت)

ژئوسل ها مصالحی هستند که در پایدار سازی شیب ها جهت کاهش پیامدهای زیست محیطی و کاهش لغزش زمین به […]