بایگانی‌ها ژاپن | مدیریت ساخت

۲۷/۱۰/۱۳۹۴

ژاپن در اعماق اقیانوس ها شهر می سازد (امیراشکان ترابی زاده – مهندسی عمران – عمران)

یک تیم ژاپنی قصد دارند مقصد بعدی سکونت بشر را به جای فضا و کرات دیگر، در زیر آبها جستجو […]