بایگانی‌ها کالبد روستا | مدیریت ساخت

۱۶/۱۰/۱۳۹۳

ارزیابی جایگاه الگوهای بومی در برنامه های ساخت و ساز مسکن روستایی(علیرضا ژگان-ارشد مدیریت ساخت)

توسعه روستاها و مقاوم سازی مسکن روستایی همواره یکی از مهمترین دغدغه های دولتمردان و برنامه ریزان روستایی بوده و […]