بایگانی‌ها کانبان | مدیریت ساخت

۱۷/۰۹/۱۳۹۳

استفاده از روش کانبان در مدیریت پروژه (حمید ابهری – کارشناسی ارشد-مدیریت پروژه و ساخت)

خلاصه:کانبان یکی از روش‌های مدیریت پروژه است که توسط دیوید اندرسون تهیه شده و هدف آن حذف هرج‌و مرج‌های درون […]