بایگانی‌ها کشتی عمودی | مدیریت ساخت

۰۲/۰۹/۱۳۹۴

پروژه ی ساخت کشتی عمودی(فاطمه محمدحسینی-مهندسی عمران-نقشه برداری)

پروژه ساخت کشتی عمودی را (ژاک راژری)معمار فرانسوی اجرا میکند. این کشتی قائم شبیه به یک ایستگاه اقیانوس شناسی شناور […]