بایگانی‌ها کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه | مدیریت ساخت

۰۴/۰۱/۱۳۹۶

تیم های اجرایی کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

مطالب مشابه: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه نمایه سازی مقالات دومین کنفرانس […]
۰۴/۰۱/۱۳۹۶

تیم اجرایی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

۰۴/۰۱/۱۳۹۶

تیم اجرایی دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

۰۴/۰۱/۱۳۹۶

تیم اجرایی اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

۰۸/۱۰/۱۳۹۵

سخنرانی های کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

۲۲/۰۹/۱۳۹۵

اولین جلسه شام کاری تیم کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه