حضور گروه پژوهشی در سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات