بایگانی‌ها گابیون | مدیریت ساخت

۲۲/۰۳/۱۳۹۵

گابیون چیست؟(حسین اکرمی-کارشناسی ارشد مدیریت ساخت)

توری گابیون که گاهی به آن توری سنگی گفته می شود، سبد های سیمی پر از مطالح سنگی است که […]