بایگانی‌ها ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر | مدیریت ساخت

۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مقایسه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه با سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان های پروژه محور(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

همواره هنگامی که نام کنترل پروژه آورده می شود ذهن افراد به سمت نرم افزارهای رایج در این زمینه و […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

افزایش اثربخشی و کارایی مجریان خصوصی طرحهای پتروشیمی با بهره گیری از مدل تعالی سازمانهای پروژه محور(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

در پی واگذاری اجرای طرحهای پتروشیمی به بخش خصوصی در سالهای اخیر من جمله پتروشیمی باختر به عنوان یک راهکار […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

کاربرد نرم افزار «SatraPM» در سازمان های دولتی پروژه محور (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

با رشد روزافزون خدمات اینترنتی و استفاده از این ابزار به عنوان جزیی اساسی در زندگی روزمره، دسترسی سریع به […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مطالعه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور با تاکید بر نقش کلیدی مدیران میانی (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

امروزه مدیریت دانش به عنوان یک نیاز راهبردی برای سازمان ها مطرح است به طوری که همواره یکی از معضلات […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی زیرساخت به منظور استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

امروزه پویایی، پیچیدگی، عدم قطعیت از مشخصه های بارز محیط های سازمانی است، در چنین محیطی سازمان ها برای پیشرفت […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

توسعه الگوی مدیریت دانش به منظور بومی سازی در سازمان های پروژه محور(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

یکی از ارزشمندترین دارایی های موجود و تسخیرپذیر در پروژه ها دانش ایجادشده در حین اجرای آن هاست. این دانش […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

تحلیل راهبردی الگوی ساختاری و جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ(HRM) در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺟـﺬب […]