بایگانی‌ها ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوژه | مدیریت ساخت

۲۴/۰۹/۱۳۹۵

توسعه صنعتی کشور ها و موفقیت پروژه

دانش بر پایه روابط علت و معلولی استوار است ومدیریت دانش پایه نیازمند آگاهی از متغیرهای مستقل به عنوان علل […]
۲۴/۰۹/۱۳۹۵

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوژه

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوژه دارای ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ (۲۰۰۱،Kezsbom &Edward ). ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ و ﻫﻢ […]