بایگانی‌ها BOT | مدیریت ساخت

۲۰/۰۸/۱۳۹۵

روش BOT ( شهاب بارانی – مهندسی عمران – مدیریت ساخت )

این روش یکی از روش های پذیرفته شده جهت مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه های زیربنایی می باشد . سازمانها و دستگاه‌های دولتی با برگزاری […]