بایگانی‌ها change Management | مدیریت ساخت

۰۵/۰۳/۱۳۹۴

Five Golden Rules of Effective change Management (معصومه تسلیمی_ مدیریت پروژه)

همواره مدیریت موثر در زمان بروز تغییر کاری چالش برانگیز تلقی شده و از این رو نیازمند اتخاذ تکنیک ها و روش های جدید و بعضا […]