بایگانی‌ها FM | مدیریت ساخت

۱۰/۱۰/۱۳۹۵

مدیریت امکانات (FM)

مدیریت امکانات (FM)منشأ مدیریت امکانات به دهه ۱۹۹۰ در ساختمان‌های زیربنایی و یا دارای ویژگی‌های خاص برمی‌گردد (Amaratunga & baldry, […]