بایگانی‌ها IEEEXTREME | مدیریت ساخت

۰۵/۰۸/۱۳۹۶

درخشش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در مسابقات جهانی IEEEXTREME

دانشجویان عضوIEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مقام اول مسابقات IEEEXTREME را بین واحد های دانشگاه آزاد اسلامی را […]