بایگانی‌ها PMBOK | مدیریت ساخت

۲۳/۰۴/۱۳۹۵

plan first, PMBOK (Amir Hossein Sotoodeh Beydokhti,ms.construction management)

A friend of mine and I had to be somewhere, and we were late. We got in the car, and I started the navigation system. I […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

ارزیابی مدیریت پروژه های گازرسانی با روش PMBOK (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

سازمان ها با توجه به نوع فعالیتشان، در گروه های مختلف تقسیم بندی می شوند، از آن جمله می توان به سازمان های پروژه محور، سازمان […]
۰۲/۱۰/۱۳۹۳

مقایسه تطبیقی متدولوژی PRINCE2 و راهنمای PMBOK در مدیریت بهتر پروژه ها(سیدرضا غفوری ارمکی_کارشناسی ارشد مدیریت ساخت)

ابتدا در بخش نخست به بررسی مجموعه هایی از استانداردهای مطرح جهانی در زمینه مدیریت پروژه، دامنه کاربری و علل بکارگیری آنها پرداختیم و در ادامه(بخش […]