۱۹/۰۵/۱۳۹۵

معرفی دوره پرینس۲

۱۹/۰۵/۱۳۹۵

ویدئو های دوره پرینس ۲

۱۸/۰۵/۱۳۹۵

برگزاری تور آموزشی پرینس ۲ Prince2

چارچوب PRINCE 2 – مختصر شده PRojects IN Controlled Environments – روشی ساده و کاربردی و یکی از موفق‌ترین چارچوب‌ها […]
۱۸/۰۵/۱۳۹۵

عکس های محل برگزاری تور آموزشی پرینس ۲

۱۸/۰۵/۱۳۹۵

برگزاری تور آموزشی پرینس ۲

۱۱/۰۴/۱۳۹۵

What is PRINCE2?(Amir Hossein Sotoodeh Beydokhti-ms.construction management)

Alright, let’s start with the basics: what is PRINCE2?PRINCE2 stands for Projects IN Controlled Environments. The “۲” is for the […]
۰۲/۱۰/۱۳۹۳

مقایسه تطبیقی متدولوژی PRINCE2 و راهنمای PMBOK در مدیریت بهتر پروژه ها(سیدرضا غفوری ارمکی_کارشناسی ارشد مدیریت ساخت)

ابتدا در بخش نخست به بررسی مجموعه هایی از استانداردهای مطرح جهانی در زمینه مدیریت پروژه، دامنه کاربری و علل […]