بایگانی‌ها project delivery | مدیریت ساخت

۱۳/۰۳/۱۳۹۴

Authentic leadership for 21st century project delivery(سهیل یاری- مدیرت پروژه و ساخت)

رهبری در قرن ۲۱ دارای تفاوت های کلی نسبت به قرن گذشته ی خود است.بعنوان یک نقطه ی عطف در […]