بایگانی‌ها SWOT | مدیریت ساخت

۰۴/۰۸/۱۳۹۳

تحلیل SWOT (صالح معینی پور-کارشناسی ارشد- مدیریت ساخت)

تحلیل swot  یک ابزار برای شناخت محیط خارج سازمان است.swot منشکل از : strength(قوت) , weakness(ضعف) , opportunity(فرصت) , threat(تهدید) […]