بایگانی‌ها wbs | مدیریت ساخت

۱۳/۱۰/۱۳۹۵

اهمیت کاربرد ساختار شکست کار WBS در پروژه ها( دلارام زندی، مهندسی عمران- مهندسی مدیریت ساخت)

روشن است که در اجرای پروژه‌ها با حیطه زمانی بلند‌مدت از مرحله مفهومی تا راه‌اندازی و بهره‌برداری تجاری، دخالت و نظارت سرمایه‌گذار، مالکین، سازمانهای دولتی و […]
۱۴/۰۵/۱۳۹۵

اهمیت کاربرد ساختار شکست کار WBS در پروژه ها(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

چکیده: در دهه‌های گذشته ودر کشورهای مختلف دنیا، پروژه‌های زیادی با مالکیت‌های گوناگون،‌حیطه زمانی متفاوت و با بکار بردن حجم‌های مختلفی از منابع مالی، اجرا شده […]